Tata Bahasa Arab

Bahasa Al-Quran ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Agar kita dapat memahami serta melakukan penafsiran terhadap Al-Quran diperlukan pengetahuan tentang tata bahasa Arab. Landasan teori tata bahasa arab tersebut dapat didownload disini.
Walaupun landasan teori tersebut masih jauh dari kesempurnaan, saya berharap bahwa landasan teori tersebut dapat dijadikan pegangan untuk memahami bahasa Al-Quran. Selain itu, kamus bahasa Arab juga sangat penting untuk dijadikan pegangan dan rujukan. Berbagai pendapat para ahli tafsir AlQuran juga perlu dijadikan bahan rujukan. Tentu pertolongan Allah menjadi penentu utama dalam memahami firman-firman Allah tersebut.
Hanya karena pertolongan Allah lah, semua dapat terwujud. Oleh karena itu, dalam setiap langkah dalam memahami Al-Quran, pertolongan Allah jangan sampai lupa untuk selalu dipintakan. Selain itu, permohonan perlindungan dari segala macam godaan iblis juga harus selalu dipintakan kepadaNYA. Mudahan-mudahan setiap usaha kita untuk memahami firman-firmanNYA ini, akan semakin menambah keyakinan kita kepada Allah. Serta menambah pengabdian, kebaktian dan kedekatan kita kepada Allah.